Janet

23 03, 2020
 • D100 上綱上線
  Permalink Gallery

  《D100 上綱上線:快必一定無飲醉!》主持:梁繼璋,快必,Janet,francis

《D100 上綱上線:快必一定無飲醉!》主持:梁繼璋,快必,Janet,francis

2020/03/23 15:46:38|-- Featured --, -- 香港台 --, D100 上綱上線|0條評論|

[...]
20 03, 2020
 • D100 上綱上線
  Permalink Gallery

  《D100 上綱上線:印度教會齊飲牛尿抗疫?》主持:梁繼璋,快必,Janet,francis

《D100 上綱上線:印度教會齊飲牛尿抗疫?》主持:梁繼璋,快必,Janet,francis

2020/03/20 11:00:19|-- Featured --, -- 香港台 --, D100 上綱上線|0條評論|

[...]
10 03, 2020
 • D100 上綱上線
  Permalink Gallery

  《D100 上綱上線:舊香港量度體溫的苦況 肛探探熱針最驚調亂!!》主持:梁繼璋,傑斯,Janet,francis

《D100 上綱上線:舊香港量度體溫的苦況 肛探探熱針最驚調亂!!》主持:梁繼璋,傑斯,Janet,francis

2020/03/10 11:00:06|-- Featured --, -- 香港台 --, D100 上綱上線|0條評論|

[...]
9 03, 2020
 • D100 上綱上線
  Permalink Gallery

  《D100 上綱上線:全球搶廁紙 澳媽疫情前錯手網購2300卷變廁紙女王 !!》主持:梁繼璋,快必譚得志,Janet,francis

《D100 上綱上線:全球搶廁紙 澳媽疫情前錯手網購2300卷變廁紙女王 !!》主持:梁繼璋,快必譚得志,Janet,francis

2020/03/09 11:00:57|-- Featured --, -- 香港台 --, D100 上綱上線|0條評論|

[...]
3 03, 2020
 • D100 上綱上線
  Permalink Gallery

  《D100 上綱上線:政府面子工程禁用私伙 食環只准清潔工戴CSI口罩?》主持:梁繼璋,傑斯,Janet,francis

《D100 上綱上線:政府面子工程禁用私伙 食環只准清潔工戴CSI口罩?》主持:梁繼璋,傑斯,Janet,francis

2020/03/03 11:00:47|-- Featured --, -- 香港台 --, D100 上綱上線|0條評論|

[...]
25 02, 2020
 • D100 上綱上線
  Permalink Gallery

  《D100 上綱上線:藍媒講假話奶阿爺都唔可以生存!! 一齊撐D100黃媒繼續講真話!!》主持:梁繼璋,傑斯,Janet,francis

《D100 上綱上線:藍媒講假話奶阿爺都唔可以生存!! 一齊撐D100黃媒繼續講真話!!》主持:梁繼璋,傑斯,Janet,francis

2020/02/25 11:00:59|-- Featured --, -- 香港台 --, D100 上綱上線|0條評論|

[...]